Hvordan virker et batteri? Batteriafladning Hvilket batteri passer til min bil? Et batteris anatomi Sikker håndtering af batteri Sammenligning af cykluskapacitet Powersports AGM batteri installation & opfyldning Batteritermer, definitioner og ordliste
← Batteri basisviden

Sikker håndtering af batteri

I forbindelse med installation og håndtering af batterier bedes du læse nedenstående sikkerhedsanvisninger og -anbefalinger for at beskytte dig selv og dine kolleger.

FARE FOR EKSPLOSION

Batterier indeholder svovlsyre og producerer eksposive blandinger af brint og ilt.

Benyt altid sikkerhedsbriller, der er godkendt iht. ANSI Z87.1 (USA) eller CE EN166 (Europa) samt ansigtsbeskyttelse eller stænkbeskyttende briller, når du arbejder med eller i nærheden af batterier.

Sørg desuden for passende beskyttelse til hænderne.

Pas på med gnister, flammer og cigaretter i nærheden af batterier.

Prøv aldrig at åbne et batteri med fastmonterede ventilationspropper (se fig. 1: Godkendte tekster og symboler til ventilationspropper).

Aftagelige ventilationspropper skal være ordentligt skruet fast og sidde vandret, undtagen i forbindelse med vedligeholdelse af elektrolytten.

Sørg for god ventilation i arbejdsområdet.

Lad være med at bøje dig over batteriet i forbindelse med afprøvning, opladning eller når du sætter spænding på.

Vær forsigtig, når der arbejdes med metalværktøj eller elektrisk ledende materialer, så man undgår kortslutning eller gnistdannelse.

SIKKER OPLADNING

LAD ALDRIG ET BATTERI OP UDEN FØRST AT LÆSE BETJENINGSVEJLEDNINGER FOR LADEAGGREGATET.

Ud over vejledningen for ladeaggregatet skal følgende overholdes:

Sørg for at beskytte øjne, ansigt og hænder.

Batterier må kun oplades i velventilerede rum.

Ventilationspropperne skal være skruet ordentligt på og sidde vandret.

Stil ladeaggregatet og timeren på “OFF” inden kablet sluttes til batteriet for at undgå farlige gnister.

Prøv aldrig at oplade synligt beskadigede eller frosne batterier.

Forbind ladeaggregatets tilslutningskabel med batteriet. Forbind det røde kabel (+) med batteriets pluspol (+) og det sorte kabel (-) til batteriets minuspol (-). Hvis batteriet stadig befinder sig i bilen, sluttes det sorte kabel (-) til motorblokken, så det kan fungere som stelforbindelse. Forvis dig om, at der er slukket for tændingen og alt elektrisk udstyr i bilen. Hvis bilen har en positiv stelforbindelse, sluttes det røde kabel (+) til motorblokken.

Forvis dig om, at tilslutningskablerne hverken er ødelagte, slidte eller løse.

Indstil timeren, tænd for ladeaggregatet og sæt opladningsraten langsomt op, indtil den ønskede strømstyrke (A) er nået.

Hvis batteriet bliver varmt eller der kommer gas eller der sprøjter elektrolyt ud af det, reduceres opladningsraten, eller der slukkes for ladeaggregatet i perioder.

Stil altid ladeaggregatet på “OFF” inden tilslutningskablerne trækkes ud af batteriet, så man undgår farlige gnister.

HÅNDTERING AF BATTERISYRE

Batterisyre eller elektrolyt er en opløsning bestående af svovlsyre og vand, der kan ødelægge tøj og forårsage ætsning/forbrænding af huden. UDVIS STØRSTE FORSIGTIGHED I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AF ELEKTROLYTTEN og hav altid et syreneutraliserende middel – f.eks. natron eller husholdningsammoniak tilsat vand – stående parat.

Håndtering af batterier:

Sørg for at beskytte øjne, ansigt og hænder.

Hvis der kommer elektrolyt-væske i øjet, hold øjet åbent og skyld med masser af rent, køligt vand i mindst 15 min. Opsøg en læge omgående.

Hvis du er kommet til at sluge batterisyre, skal du drikke store mængder vand eller mælk. Forsøg IKKE at fremprovokere opkastning. Opsøg en læge omgående.

Stænk fra batterisyren, der spildes på bilen eller i arbejdsområdet, neutraliseres med natron. Derefter skylles efter med vand. Når elektrolytten skal fortyndes, hældes den koncentrerede syre langsomt ned i vandet, ALDRIG OMVENDT, dvs. hæld aldrig vand ned i syren. Rør rundt i vandet, mens du tilsætter syren i små mængder. Hvis det bliver mærkbart varmt, skal opløsningen stå og afkøle, inden der hældes mere syre på.

Yderligere ressourcer & downloads

Den korrekte vedligeholdelse og pleje (PDF)

Vejledning til batteritest (PDF)